function thread(threadid, title, poster, threaddate, threadtime) { this.threadid = threadid; this.title = title; this.poster = poster; this.threaddate = threaddate; this.threadtime = threadtime; } var threads = new Array(30); threads[0] = new thread(405304, 'Chữa Xuất Tinh Sớm ở đâu Thanh Hóa? Hết bao nhiêu tiền?', 'bestkkkkk9x', '27-10-2020', '09:52 AM'); threads[1] = new thread(405303, 'Chữa Xuất Tinh Sớm ở đâu Thanh Hóa? Hết bao nhiêu tiền?', 'bestkkkkk9x', '27-10-2020', '09:45 AM'); threads[2] = new thread(405302, 'Chữa Xuất Tinh Sớm ở đâu Thanh Hóa? Hết bao nhiêu tiền?', 'bestkkkkk9x', '27-10-2020', '09:39 AM'); threads[3] = new thread(405301, 'Chữa Xuất Tinh Sớm ở đâu Thanh Hóa? Hết bao nhiêu tiền?', 'bestkkkkk9x', '27-10-2020', '09:32 AM'); threads[4] = new thread(405300, 'Chữa Xuất Tinh Sớm ở đâu Thanh Hóa? Hết bao nhiêu tiền?', 'bestkkkkk9x', '27-10-2020', '09:13 AM'); threads[5] = new thread(405299, 'Chữa Xuất Tinh Sớm ở đâu Thanh Hóa? Hết bao nhiêu tiền?', 'bestkkkkk9x', '27-10-2020', '09:07 AM'); threads[6] = new thread(405298, 'Chữa Xuất Tinh Sớm ở đâu Thanh Hóa? Hết bao nhiêu tiền?', 'bestkkkkk9x', '27-10-2020', '09:00 AM'); threads[7] = new thread(405297, 'Chữa Xuất Tinh Sớm ở đâu Thanh Hóa? Hết bao nhiêu tiền?', 'bestkkkkk9x', '27-10-2020', '08:54 AM'); threads[8] = new thread(405296, 'Chữa Xuất Tinh Sớm ở đâu Thanh Hóa? Hết bao nhiêu tiền?', 'bestkkkkk9x', '27-10-2020', '08:48 AM'); threads[9] = new thread(405295, 'Chữa Xuất Tinh Sớm ở đâu Thanh Hóa? Hết bao nhiêu tiền?', 'bestkkkkk9x', '27-10-2020', '08:41 AM'); threads[10] = new thread(405294, 'Chữa Xuất Tinh Sớm ở đâu Thanh Hóa? Hết bao nhiêu tiền?', 'bestkkkkk9x', '27-10-2020', '08:35 AM'); threads[11] = new thread(405276, ' ', ' ', '25-10-2020', '03:50 AM'); threads[12] = new thread(405260, 'Quan hệ xong ra dịch m*u hồng có sao không?', 'bestkkkkk9x', '23-10-2020', '06:27 AM'); threads[13] = new thread(405259, 'kinh nguyệt k đều', 'bestkkkkk9x', '17-10-2020', '05:01 PM'); threads[14] = new thread(405252, ' .', ' ', '12-10-2020', '12:15 PM'); threads[15] = new thread(405251, ' .. ', ' ', '11-10-2020', '06:45 PM'); threads[16] = new thread(405250, ' perfect weight', ' ', '11-10-2020', '04:41 PM'); threads[17] = new thread(405247, ' SPORTBOX ONE HD NOVA V1.0.22 2020/10/09', '', '09-10-2020', '09:58 PM'); threads[18] = new thread(405246, ' ', 'Sallyghazy', '09-10-2020', '12:36 AM'); threads[19] = new thread(405244, 'seungri', 'RaymondJem', '07-10-2020', '04:24 AM'); threads[20] = new thread(405243, ' ', 'ebrahim', '06-10-2020', '06:33 PM'); threads[21] = new thread(405225, ' BLADE B1 NOVA FIRMWARE V2.68 2020/10/03', '', '03-10-2020', '10:46 PM'); threads[22] = new thread(405224, ' ECHOLINK FOREVER HD V153 03-10-2020', '', '03-10-2020', '10:04 PM'); threads[23] = new thread(405222, ' TIGER*T V2.99 01-10-2020 ', '', '03-10-2020', '03:34 PM'); threads[24] = new thread(405221, ' TIGER T3000 HD 01-10-2020', '', '03-10-2020', '03:25 PM'); threads[25] = new thread(405220, ' TIGER M3 PRO_V1.00036 01-10-2020', '', '03-10-2020', '03:10 PM'); threads[26] = new thread(405219, ' TIGER * M245 CA_V1.00 01-10-2020', '', '03-10-2020', '03:07 PM'); threads[27] = new thread(405218, ' TIGER* Z HD 01-10-2020', '', '03-10-2020', '03:04 PM'); threads[28] = new thread(405215, ' VISION_EDGE 4K_V3.8.0 2020/10/02', '', '03-10-2020', '11:51 AM'); threads[29] = new thread(405205, 'My website for 2020', 'WilliamBrell', '02-10-2020', '09:51 PM');